Deklaracja dostępności

   Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu.

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-08..

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie po raz ostatni sporządzono dnia: 2020-09-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością do strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wskazaną do kontaktu jest Pani Aleksandra Bogdańska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 570 549 910. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnych oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej lub jego elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury postępowania można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

   Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu przeznaczony jest dla 30 osób z upośledzeniem umysłowym oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Czynny jest 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Dom posiada oddzielne wejście, a całość działki należącej do Domu jest ogrodzona.

Z dwóch stron obiekt otoczony jest lasem, natomiast od strony wjazdu na posesję znajduje się parking na 9 miejsc parkingowych z włączeniem możliwości zaparkowania przez osoby niepełnosprawne. Na terenie przed Domem znajduje się altana o powierzchni 29.75m2 oraz siłownia zewnętrzna.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu Dobrzyniu z siedzibą przy ul. Dr J.G. Koppa 1A spełnia podstawowe wymagania zgodne z treścią obowiązujących aktów prawnych, jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Dom wyposażony jest w trzy drzwi wejściowe z włączeniem drzwi ewakuacyjnych przez, które również mogą wyjeżdżać wózki inwalidzkie. Przy II wejściu od frontu budynku zlokalizowany został specjalistyczny podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w zabezpieczającą poręcz oraz schody z poręczą z możliwością ruchu pieszego, natomiast kolejne drzwi są drzwiami ewakuacyjnymi .

Bezpośrednio po wejściu do budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy znajdujemy w korytarzu głównym o szerokości 1.45m2, który umożliwia bezproblemowe poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Na ścianie korytarza głównego, po prawej stronie zawieszono tablicę informacyjną pokazującą rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń, dzięki czemu interesanci od samego wejścia mają możliwość zaznajomienia się, jak można poruszać się wewnątrz budynku. Pomieszczenia dla pracowników oraz sale terapii zajęciowych dla uczestników PŚDS znajdują się na parterze budynku w tzw. komunikacji poziomej w związku z czym dostęp dla osób niepełnosprawnych nie stanowi problemu.

W Domu znajdują się trzy łazienki, w tym jedna z prysznicem, które również są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się kuchnia, w której uczestnicy przygotowują, zarówno proste jak i bardziej złożone posiłki. W bezpośrednim sąsiedztwie kuchni, znajduje się obieralnia, zmywalnia oraz jadalnia. Po wejściu do ośrodka z prawej strony znajduje się gabinet kierownika, następnie pokój socjalny, a w dalszej kolejności gabinet terapeutyczny, w którym pracuje psycholog i który graniczy bezpośrednio z pokojem wyciszeń.

Pokój ten pełni funkcję wyciszającą i zapewniającą spo

kój uczestnikom. Poza tym w Domu znajduje się pomieszczenie porządkowe, wyposażone w pralkę oraz środki czystości; pomieszczenie biurowe, w którym pracuje pracownik socjalny oraz terapeuci zajęciowi; sala ogólna przeznaczona do spotkań uczestników; czytelnia i pracownia komputerowa; sala terapii zajęciowej oraz szatnie pracowników i uczestników. Ponadto w Domu znajduje się sala rehabilitacyjna, wyposażona m.in. w bieżnię, fotel relaksacyjny, platformę wibrującą, UGUL, urządzenie do terapii ultradźwiękiem i elektroterapii oraz innego rodzaju sprzęty, mające na celu usprawnianie i podnoszenie sprawności fizycznej uczestników. W ramach działalności prowadzone są usługi w zakresie: treningów funkcjonowania w życiu codziennym: trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening nauki higieny i dbania o wygląd zewnętrzny, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych i społecznych, zajęcia z psychologiem, trening relaksacyjny; umiejętności spędzania czasu wolnego, a także specjalistyczna pomoc i poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, niezbędna opieka, terapia ruchowa i zajęciowa oraz inne formy wsparcia dostosowane indywidualnie do potrzeb i możliwości uczestników.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia dowóz uczestników z całego powiatu na prowadzone zajęcia.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem o czym są poinstruowani wszyscy pracownicy jednostki.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacz języka migowego na miejscu lub online.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Golubiu Dobrzyniu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa dostępna jest w godzinach pracy podmiotu publicznego, po uprzednim wyrażeniu woli u kierownika skorzystania z tłumacza języka migowego. Usługa jest świadczona nieodpłatnie dla osób głuchych. Nadmienia się, iż osoba zainteresowana pomocą tłumacza winna zgłosić ten fakt skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem,     z wyłączeniem sytuacji nagłych celem zapewnienia profesjonalizmu.

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z Domem poprzez przesłanie:

  • wiadomości e-mail pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • wiadomości poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.