Załącznik do Zarządzenia nr 8/2018

                                                                                     Kierownika Powiatowego Środowiskowego

                                                                                     Domu Samopomocy w Golubiu- Dobrzyniu

 

                                                   z dnia 23.05.2018

 

 

 

 

Regulamin Organizacyjny

 

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu

 

Rozdział I

 

Podstawy prawne

 

§ 1

 

I Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu działa na podstawie:

 

l) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r.,   

 

            poz. 882 z póź, zm.),

 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.),

 

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814),

 

4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r., w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.),

 

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z póź. zm.),

 

6) statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu,

 

7) Uchwała nr XLVI/200/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu wraz ze statutem.

 

 

 

 

 

Rozdział II.

 

Postanowienia ogólne

 

 

 

§ 2

 

 

 

Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem", określa organizację oraz zasady funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu zwanego dalej „Domem” lub „PŚDS”.

 

 

 

§ 3

 

 

 

Cele i zadania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu określa Statut.

 

 

 

§ 4

 

 

 

1.  Dom jest domem typu BC, przeznaczonym dla 300sób:

 

l) upośledzonych umysłowo — typ B,

 

2) wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych- typ C,

 

2.  Dom jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego.

 

3.  Dom ma zasięg terytorialny i obejmuje teren Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 

 

 

 

 

§ 5

 

 

 

I . Funkcjonowanie Domu określają:

 

 

 

1)               statut Domu,

 

2)               regulamin organizacyjny,

 

3)               programy działalności Domu (dla typu B i typu C), 4) plany pracy Domu na każdy rok.

 

2. Realizacja zadań następuje w oparciu o przepisy obowiązującego prawa.

 

 

 

§ 6

 

 

 

1. Dom prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach 700—15 00 .

 

  2. W ramach działalności Domu, za zgodą kierownika Domu, w wyznaczonych przez niego dniach  i godzinach, mogą odbywać się zajęcia klubowe przeznaczone dla uczestników, osób oczekujących na przyjęcie oraz byłych uczestników Domu.

 

§ 7

 

 

 

Dom umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku, przygotowanego w ramach treningu kulinarnego.

 

 

 

§ 8

 

 

 

Dopuszcza się możliwość zamknięcia Domu w czasie ferii letnich lub zimowych na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami.

 

 

 

 

 

Rozdział III

 

Kierowanie do Domu i odpłatność za usługi

 

 

 

 

 

§ 9

 

 

 

1. Wniosek o skierowanie do Domu składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

 

2. Wniosek może złożyć sam zainteresowany bądź jego opiekun prawny.

 

                          § 10

 

 

 

1 Skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej z upoważnienia Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu:

 

1)               na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji - w przypadku osób, które po raz pierwszy występują o skierowanie do Domu,

 

2)               na czas określony, uzgodniony z kierownikiem Domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego uczestnika.

 

 

 

 

 

§ 11

 

 

 

Termin przyjęcia do Domu ustala kierownik Domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem prawnym.

 

§ 12

 

 

 

W razie częstych nieobecności uczestnika, trwających przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych i związanej z tym możliwości świadczenia usług dla dodatkowych osób, do Domu mogą być skierowane kolejne osoby, w liczbie nie przekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach.

 

 

 

§ 13

 

 

 

l . Zasady ustalania i ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w Domu regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej.

 

2. Wysokość odpłatności określa decyzja administracyjna kierująca uczestnika do Domu.

 

Rozdział IV.

 

                                                                         Struktura organizacyjna            

 

 

 

§ 14

 

 

 

1. Strukturę organizacyjną Domu tworzą następujące komórki organizacyjne:

 

l) Dział ekonomiczno -administracyjny, 2) Zespół wspierająco -aktywizujący.

 

 

 

§ 15

 

 

 

l . W Domu tworzy się następujące stanowiska pracy:

 

l) Kierownik,

 

2)      Pracownik socjalny,

 

3)      Pedagog,

 

4)      Psycholog,

 

5) Terapeuci zajęciowi,

 

6) Fizjoterapeuta.

 

2. W Domu mogą być utworzone inne stanowiska pracy, zgodne z aktualnymi potrzebami.

 

3.              Pracownik Domu, przy wykonywaniu zadań w szczególności:

 

1)      kieruje się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania godności i prawa do samostanowienia,

 

2)      dba o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność,

 

3)      na bieżąco i rzetelnie dokumentuje pracę,

 

4)      zachowuje w tajemnicy informacje dotyczące uczestników, uzyskane w toku czynności zawodowych.

 

4.              Szczegółowe obowiązki pracowników Domu określają zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności ustalone przez kierownika Domu.

 

 

 

§ 16

 

 

 

1. Domem kieruje kierownik a w czasie jego nieobecności wyznaczony przez niego pracownik.

 

2. Kierownik organizuje i odpowiada za całokształt funkcjonowania Domu, w szczególności:

 

l) czuwa nad planowym i terminowym wykonywaniem zadań Domu zgodnie z zasadami oszczędnej, celowej i planowej gospodarki,

 

2) ustala wzajemne podległości i zakresy czynności pracowników, 3) prowadzi politykę kadrową,

 

4)      opracowuje i realizuje budżet, opracowuje plany finansowe,

 

5)      prowadzi prawidłową gospodarkę powierzonym mieniem,

 

6)      sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp, sanitarnych i p. poż. przez podległych pracowników i osoby korzystające z usług Domu,

 

7) reprezentuje Dom na zewnątrz wobec władz, instytucji i organizacji oraz składa w jego imieniu oświadczenia z zachowaniem obowiązujących przepisów,

 

8)                      czuwa nad zapewnieniem właściwego poziomu świadczonych usług,

 

9)                      wydaje zarządzenia w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji kierownika, 10) analizuje i zatwierdza plany pracy, tematykę, formy i metody działań wspierająco

 

— aktywizujących, prowadzonych przez pracowników Domu,

 

11) czuwa nad zapewnieniem pełnej opieki osobom korzystającym z usług Domu tj. bezpiecznych, uregulowanych warunków pobytu i opieki,

 

12) utrzymuje kontakt z rodzinami osób uczestniczących w zajęciach Domu,

 

13) tworzy warunki do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Domu.

 

§ 17

 

 

 

l . Za prowadzenie spraw finansowo - księgowych Domu odpowiada księgowy jednostki nadrzędnej (tj. Księgowy Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu), w szczególności:

 

1)      opracowuje plany finansowe,

 

2)      prowadzi rachunkowość Domu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

 

3)      prowadzi sprawozdawczość finansową,

 

4)      nadzoruje prawidłowe wykonanie budżetu Domu i przestrzeganie dyscypliny finansowej.

 

2. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki księgowego określają odrębne przepisy.

 

 

 

Rozdział V

 

Zespól Wspierająco — Aktywizujący

 

§ 18

 

 

 

Działalność Domu planowana jest w oparciu o pracę Zespołu Wspierająco - Aktywizującego zwanego dalej „Zespołem”.

 

§ 19

 

 

 

1. Zespół Wspierająco - Aktywizujący tworzy kierownik Domu.

 

2. W skład Zespołu wchodzą pracownicy merytoryczni Domu:

 

1) kierownik,

 

2) pracownik socjalny,

 

3) pedagog,

 

4) psycholog

 

5) terapeuci zajęciowi,

 

6) 6) fizj oterapeuta.

 

1.    Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 

1) opracowywanie i realizacja planów pracy,

 

2)      prowadzenie dokumentacji z przebiegu postępowania (notatki, dzienniki zajęć, dokumentacja indywidualna uczestników itp.),

 

3)      opracowywanie i realizacja indywidualnych planów postępowania wspierająco aktywizującego,

 

4)      aktywizującego i osiągniętych rezultatów, okresowa ocena realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco,

 

5)      koordynowanie działań terapeutycznych i wspierająco -aktywizujących, 6) podejmowanie inicjatyw dotyczących pracy Domu,

 

7) wymiana doświadczeń w zakresie treści i metod pracy.

 

2.    Zespół wspierająco - aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej raz na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego i osiągniętych rezultatów a także ewentualnej możliwości ich zmian.

 

Rozdział VI.

 

Usługi świadczone w Domu

 

 

 

§ 21

 

 

 

1. Dom świadczy usługi w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych.

 

2. Usługi w Domu obejmują w szczególności:

 

l) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, 2) trening funkcjonowania w codziennym życiu,

 

3)pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

 

4)trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 5) poradnictwo psychologiczne,

 

6) niezbędną opiekę, 7) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,

 

8) terapię ruchową,

 

9) terapię zajęciową,

 

10) pracę socjalną.

 

3. W celu dokumentowania świadczonych usług w Domu jest prowadzona dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna każdego uczestnika.

 

Rozdział VII.

 

Współpraca

 

 

 

 

 

 

 

§ 22

 

 

 

Dom, w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników współpracuje z:

 

l) rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi,

 

2)      ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie,

 

3)      poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej,

 

4)      ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno -rozrywkowymi,

 

5) powiatowym urzędem pracy,

 

6)      organizacjami samorządu terytorialnego,

 

7)      jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych w tym: warsztatami terapii zajęciowej, spółdzielniami socjalnymi, zakładem aktywności zawodowej,

 

8)      placówkami oświatowymi,

 

9) domami pomocy społecznej,

 

10) innymi osobami i podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników,

 

11) kościołami i związkami wyznaniowymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VIII.

 

Prawa i obowiązki uczestników

 

§ 23

 

 

 

W Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy powoływana jest Rada Domu działająca jako rzecznik interesów uczestników.

 

 

 

§ 24

 

 

 

1.     Uczestnicy mają prawo do:

 

l) korzystania ze wszystkich usług świadczonych przez Dom,

 

2)    godnego podmiotowego traktowania,

 

3) uzyskiwania stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb,

 

4)    zachowania tajemnicy spraw ich dotyczących,

 

5)    współdecydowania na miarę możliwości w sprawach jego osoby,

 

6)    rzetelnego rozpatrywania i wyjaśniania przez kierownika Domu wnoszonych przez uczestników lub opiekunów skarg,

 

7) zapoznawania i wyjaśniania zasad o wzajemnych relacjach uczestników między sobą oraz pracownikami Domu,

 

8) jak najpełniejszej realizacji własnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań, 9) uczestniczenia w sprawach Rady Domu.

 

2.     Uczestnicy mają obowiązek:

 

l) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:

 

a)      okazywania szacunku kolegom, terapeutom i opiekunom,

 

b)     przeciwstawiania się objawom brutalności i wulgarności,

 

c)      szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,

 

2)    dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,

 

3)    troszczenia się o mienie Domu i jego estetyczny wygląd,

 

4)    starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Domu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 25

 

 

 

Wobec uczestnika, który w sposób rażący i pc»marzający się narusza ustalony w Domu porządek i dyscyplinę, zespół wspierająco - aktywizujący wyciąga konsekwencje w postaci skreślenia z listy uczestników.

 

 

 

 

 

Rozdział IX.

 

Gospodarka finansowa

 

 

 

 

 

 

 

§ 26

 

 

 

1. Źródłami finansowania Domu są:

 

l) środki przyznane z dotacji Wojewody,

 

2)   środki własne z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,

 

3)   środki z programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej,

 

4)   darowizny, zapisy, spadki oraz inne zgonie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Rozdział X

 

Inspektor Ochrony Danych

 

 

 

 

 

§ 27

 

 

 

1.      Zespół Inspektora Ochrony Danych składa się z Inspektora ochrony danych i jego pracowników. Zespół Inspektora ochrony danych podlega bezpośrednio Kierownikowi Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy.

 

2.      Inspektor ochrony danych wykonuje następujące zadania:

 

1)        informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,

 

2)        monitorowanie przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,

 

3)        udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO,

 

4)        współpraca z organem nadzorczym,

 

5)        pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,

 

6)        pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługuj ących im na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 7) prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.

 

2.      Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

 

3.      W PŚDS powołany jest Zespół ds. szacowania ryzyka dla przetwarzania danych, w skład których wchodzą:

 

1)      Zespół Inspektora Ochrony Danych

 

2)      Kierownik

 

3)      Pracownik socjalny,

 

4)      Terapeuta zajęciowy/ pedagog,

 

5)      Terapeuta zajęciowy

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział XI

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

§ 28

 

 

 

l . Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu używa pieczęci zawierającej jego nazwę i adres.

 

2. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu dla celów korespondencji używa skrótu „PŚDS”.

 

 

 

§ 29

 

 

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzonym przez jednostkę prowadzącą.

 

 

 

 

Kierownik: Aleksandra Magdalena Bogdańska